Oddelenie výstavby Krásno nad Kysucou

Oddelenie výstavby Krásno nad Kysucou

1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

Informácie o majiteľovi Oddelenie výstavby Krásno nad Kysucou

Tu nájdete kontakt (telefón) na stavebný úrad v Slovenskej republike.
K dispozícii mate, otváraciu dobu stavebného úradu a adresu stavebného úradu. Ak má stavebný úrad svoje webové stránky, nájdete ich tu. Cez kontaktný formulár napravo môžete stavebný úrad kontaktovať priamo emailom.
Dáta zo stavebných úradov pravidelne aktualizujeme.
Na stavebnom úrade môžete riešiť problematiku stavieb, rekonštrukcie a stavebníctva obecne. Stavebný úrad má tieto kompetencie:

Nariaďuje odstránenie stavby
Nariaďuje obstaranie zjednodušenej projektovej dokumentácie stavby
Nariaďuje vykonávanie potrebných úprav
Nariaďuje vykonávanie udržiavacích prác
Nariaďuje prevedenie neodkladné zabezpečovacie práce
Nariaďuje vypratanie stavby
Oznamuje stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Oznamuje začatie stavebného konania, nariaďuje ústne konanie a miestne šetrenie
Oznamuje začatí územného konania a nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie
Vykonáva štátny stavebný dohľad
Prijíma návrhy alebo sám iniciuje a vedie územné konanie
Prijíma ohlásenie na informačné, reklamné a propagačné zariadenia, vydáva povolenia najeho umiestnenie
Prijíma ohlásenie stavebnému úradu
Prijíma žiadosti na odstránenie stavby a povoľuje odstránenie stavby
Prijíma žiadosti na poskytnutie štátneho stavebného príspevku
Prijíma žiadosti na povolenie predčasného užívania stavby pred dokončením, vydáva rozhodnutia na predčasné užívanie
Prijíma žiadosti na vykonávanie terénnych úprav a povoľuje vykonávanie terénnych úprav
Prijíma žiadosti na zmenu stavby pred dokončením a vydáva rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením
Prijíma žiadosti na zmenu územného rozhodnutia a vydáva rozhodnutie o novom územnom rozhodnutí
Prijíma žiadosti o kolaudačné súhlas
Prijíma žiadosti o stavebné povolenie
Ukladá pokuty za priestupky a správne delikty proti stavebnému zákonu
Vedie stavebné konanie
Vydáva kolaudačné súhlas
Vydáva rozhodnutia o zmenách v užívaní stavieb
Vydáva súhlas na skúšobnú prevádzku pred vydaním kolaudačného súhlasu
Vydáva súhlas s ohlásenú stavbou
Vydáva stavebné povolenie
Vydáva územné rozhodnutie
Vyzýva na odstránenie nedostatkov v projektovej dokumentácii
Vyzýva na odstránenie závad na stavbe, nariaďuje zastavenie stavebných prác na stavbe

Kde nás nájdete?

Zobrazit